Welkom op de site van SBO Arcadia

SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO), gesitueerd in de gemeente Kerkrade met als voornaamste voedingsgebied Kerkrade, Simpelveld en Bocholtz.

De Speciale school voor BasisOnderwijs (SBO) ARCADIA is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.  

 

Zij zijn afkomstig uit het regulier basisonderwijs (BaO) - Scholen voor Speciaal Onderwijs (SO REC) - scholen voor SBO (elders) - KinderdagCentra - Medisch Kleuter Dagcentra (MKD) - Kinder- en Jeugdpsychiatrie - Residentiële Zorg voor Licht Verstandelijke Gehandicapten (LVG) -

 enz.

Deze kinderen stellen hulpvragen op divers gebied die binnen de reguliere basisscholen niet of onvoldoende beantwoord kunnen worden. 

De SBO stelt zich ten doel speciaal onderwijs te verzorgen aan de kinderen voor wie vaststaat dat ze overwegend op een orthopedagogische (= ondersteuning sociaal-emotioneel) en orthodidactische (= instructie in specifieke arrangementen) benadering zijn aangewezen en dat -althans gedurende enige tijd- opvang op een SBO wenselijk is.

Speciale kleuterklas, afdeling binnen de Speciale school voor Basisonderwijs

Voor Jonge Risico Kinderen (JRK) kent het primair onderwijs - indien wenselijk of nodig - een speciale afdeling ‘lichte zorg’: Speciale kleuterklassen JRK. Binnen de kleuterklassen van de afdeling JRK wordt tijdelijk (speciaal) kleuteronderwijs gegeven aan jonge kinderen in de leeftijd van 4 tot (uiterlijk) 7 jaar met een IQ als gemeten tussen 60 en 110. Het gaat hier over - in breed perspectief - kwetsbare jonge kinderen.

De hulpvraag van de kleuter en de daaruit voortvloeiende passende onderwijsbehoefte (ook wat betreft het vervolgonderwijs) is bij opstart binnen de kleuterafdeling JRK vaak nog niet of niet geheel duidelijk.

Het Jonge Risico Kind lijkt m.n. onvoldoende beroep te kunnen doen op zijn/haar sociaal emotionele en zijn/haar intellectuele mogelijkheden. Dit leidt dan o.a. tot problemen bij de interactie met en de afstemming tussen de leerlingen onderling, tussen de leerling en de leerkracht (ouders), bij de taakopvatting en werkhouding van de leerling en bij de (zwakkere) leeropbrengsten. Signalen hiervan zijn b.v.:

  • een leerrendement, dat in vergelijking met leeftijdsgenootjes lager is en regelmatig niet conform het eigen kunnen,
  • passief zijn: zich in de onderwijsleersituatie weinig actief richten op medeleerlingen, op de leerkracht en de taak,
  • niet of nauwelijks zelfstandig met een taak bezig kunnen zijn,
  • de instructie bij een taak niet kunnen afwachten en/of kunnen volgen,
  • zich niet of onvoldoende kunnen houden aan de (ook sociale) regels bij uitvoering van een taak en veelvuldig of voortdurend de aandacht opeisen,
  • weinig zicht hebben op de gevolgen van het eigen gedrag,
  • zich niet/nauwelijks kunnen inleven in een ander.

 

Aanvullende informatie kunt u vinden onder het kopje VA- JRK.

 

Voor eventuele aanvullende vragen of informatie kunt u terecht bij Jack van de Mortel.